سیستم هوای معکوس (Reverse Jet) سيستم هواي معکوس معمولا براي تميزسازي بگ هاوس هايي به کار مي رود که قسمت شده باشند تا در هر لحظه بتوان آن قسمت را جهت تميزسازي از سيستم خارج نمود. در بگ هاوس­ هاي با سيستم هواي معکوس، جريان هواي حاوي آلاينده به داخل قسمت هاي خاموش (از سيستم […]